NAJ, NAJ U ARHIVSKOJ ZBIRCI

METHODUS
Autograf Josipa Herovića iz 1797., najstariji didaktičko-metodički rukopis u Arhivskoj zbirci
(drugi dio)

Autograf Josipa Herovića iz 1797. Methodus prijevod je (ili prijepis prijevoda) na hrvatski kajkavski jezik priručnika J. I. Felbigera Kern des Methodenbuches…(1777.), jednoga od glavnih didaktičko-metodičkih priručnika za stručno pedagoško obrazovanje budućih učitelja na području Habsburške Monarhije, tako i na preparandijalnim tečajevima u Zagrebu tijekom prve polovine 19. stoljeća. Temeljna svrha priručnika bila je normiranje nastavnih sadržaja, metoda, obveza učitelja i učenika, poželjnih osobina i vrlina u vrijeme utemeljenja državnoga javnoga školskog sustava s krajnjim ciljem ostvarenja proklamiranih prosvjetiteljskih ideja obrazovanja i odgoja korisnih članova zajednice. Polazeći od činjenice da se radi o prijevodu priručnika kojim su obrazovani učitelji važan je izvor za istraživanje onovremenih nastavnih sadržaja i metoda, obrazovnih, odgojnih i svjetonazorskih modela te pedagoških načela u Hrvatskoj za povijesna istraživanja školstva, pedagogije, odgojnih znanosti, hrvatskoga jezika te druga interdisciplinarna istraživanja. Herovićev Methodus vrijedan je sačuvani rukopisni primjerak stručnoga pedagoškog rukopisa iz predznanstvenoga razdoblja hrvatske pedagogije s kraja 18. stoljeća.

Sadržaj Methodusa

U Uvodu i prvim dvjema cjelinama glavnog didaktičko-metodičkog teksta  Methodusa dane su upute o podučavanju općenito i o organizaciji nastave, upute za skupno učenje, čitanje i usmeno ispitivanje, te metodičke upute za obradu nastavnih predmeta u seoskim (trivijalnim) školama: vjeronauka, poznavanja slova, šlabekuvanja (sricanja), čitanja, pisanja, pravopisa, računa.
Treća cjelina sadrži opise važnosti školske službe, dobre osobine ili vrline učitelja, glavne upute i školske zapovijedi, odnosno disciplinske propise. U Dodatku, su upute za ispitivanje učenika prilikom inspekcije nadređenih ili posjeta uglednih osoba. Završni dio čine metodičke upute za nastavu lijepoga pisanja. Rukopis je završen s datacijom 19. lipnja 1797. godine.

Učitelji imaju velike dužnosti u navuchanju djece, moraju ih naučiti pametno i pravično misliti i činiti, stečenim se znanjima koristiti u životu. Dobre osobine ili vrline koje učitelj treba imati su: pobožnost, ljubav, odvažnost, strpljivost, zadovoljstvo, marljivost.

III. O čemu učitelj u seoskim školama mora voditi brigu i čime se voditi u svojoj službi
O važnosti školske službe. Učitelji imaju velike dužnosti u navuchanju djece, moraju dati dobre temelje, posebno ako su ih zapustili roditelji, treba pomagati župniku u vjerskom odgoju, naučiti učenike dobrom ponašanju da bi postali korisni članovi društva. Naučiti ih pametno i pravično misliti i činiti, stečenim se znanjima koristiti u životu. Učitelji jako griješe ako: zanemaruju vjerski odgoj, ne poštuju nadređene poglavare, ne trude se dovoljno u podučavanju, zanemaruju djecu i svoju službu.
Od dobreh oszebujnoztih, iliti krepoztih Skolnika. Dobro oszebujnozti iliti krepozti Skolnika jeszu: pobosnozt, lyubav, batrivnozt iliti gyegyernozt, terplivnozt, zadovolnozt, marlivozt.
O dobrim osobinama učitelja. Dobre osobine ili vrline koje učitelj treba imati su: pobožnost, ljubav, odvažnost, strpljivost, zadovoljstvo, marljivost.

Tako se navodi kako učitelj treba sa svim se učenicima očinski i prijateljski ophoditi, strpljivo postupati sa slabijim učenicima. Poticati redoviti dolazak u školu i pokazati naklonost prema dobroti i marljivosti učenika. Školnik ne smije biti usporen, namrgođen, nego vedar i okretan, pohvaliti dobre učenike, ohrabriti ih i pokazati koliko se i on trudi. Mora biti strpljiv i truditi se u podučavanju, posebno nepažljivih i neposlušnih učenika, strpljivo podnositi prigovore roditelja zbog neznanja djece, a kao kršćanin, rođen za težak rad, mora usrdno nastojati ostvariti propisano. U službi treba biti zadovoljan i odgovorno ju obavljati.

O mudrosti učitelja. Za što uspješnije podučavanje učitelj treba, u skladu s okolnostima, mudro postupati i voditi brigu o dobi učenika, staležu, spolu, sposobnostima, osobinama, naravi učenika i ponašanju.

Osobito je poželjna mudrost učitelja u podučavanju djece. Najslabijim učenicima treba olakšati učenje i tražiti samo najpotrebnije. Ne smije ih se kažnjavati. Živahne i rastresene učenike treba zaposliti, ne ophoditi se s njima pretjerano strogo. Treba pomoći i poticati zbunjene, bojažljive i slabe učenike te ih pohvalama ohrabriti. Lijene treba zbuditi, a zločeste učenike obuzdati i upozoriti na loše posljedice. Učitelj je dužan naredbe nadređenih pokorno izvršavati. Smije upotrebljavati samo propisane udžbenike, kao i metode podučavanja u skupnom podučavanju, skupnom čitanju i ispitivanju. Treba voditi imenike o napredovanju učenika i marljivosti (pohađanju škole). Raspored sati treba marljivo provoditi i objesiti ga na školska vrata ili zid. Nastava može započeti kada svi učenici imaju pripremljene udžbenike i pribor, a povremenim hodanjem gore-dolje po razredu provjeravati kako učenici izgovaraju slova, čitaju, pišu, računaju, kako sjede pri pisanju i dr. Nastava mora početi s molitvom iz Imen knjižice. Svi učitelji svojom pobožnošću, radišnošću, čednošću, zadovoljstvom i djelima trebaju biti uzor učenicima. Moraju se kloniti zabranjenih stvari.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je 4_A_224_11-704x1024.jpg
Skolne Zapovedi za Detzu ladanzkeh Skol. Školske zapovijedi, izvedene iz općih zapovijedi, treba postaviti u obliku tabele sa četiri stupca i, da bi ih učenici zapamtili, prva četiri tjedna svaki ponedjeljak učiti dio po dio. Kada bi koji učenik prekršio neku zapovijed, morao ju je ponoviti, i to se ponavljalo koliko je god bilo potrebno.

Školske zapovijedi (Disciplinski propis) za djecu seoskih škola izvedene iz općih zapovijedi. Prve zapovijedi odnose se na vladanje prema Bogu i u crkvi. Djeca imaju Boga ljubiti i bojati ga se. U crkvi se učenici moraju čedno i pristojno ponašati, bez šaptanja, ogledavanja i smijanja, za vrijeme mise i propovijedi stati ili sjediti, misliti o Bogu i svecima i pažljivo slušati što župnik propovijeda. Dalje se detaljno navodi kako se i za koga učenici moraju moliti i pjevati crkvene pjesme. Sljedeći nauk vjere trebaju postati bolji, a ako prekrše vjerske zapovijedi, moraju tražiti oprost i obećati da će biti bolji.
Drugi dio zapovijedi odnosi se na vladanje u školi. Učenici u školu trebaju doći u određeno vrijeme, ne prerano ni prekasno, umiveni, čistih ruku, počešljani, obrezanih noktiju, a prije škole trebaju obaviti svoju potrboću da ne bi morali ići van u vrijeme nastave. Moraju imati potrebne udžbenike, pera, papire i računsku pločicu. U školu trebaju ići mirno, po dolasku dječaci moraju skinuti kape i dostojno pozdraviti učitelja, djevojčice jednako tako. U svoju klupu sjedaju kako dolaze i u tišini čekaju početak nastave. Zabranjeno je strčavanje, jedenje u vrijeme nastave kao i vikanje i galama na ulici i pred školom. Dalje je detaljno opisano kako se učenik treba ponašati tijekom nastave – tiho, mirno, poslušno, pozorno, odgovarati kada ga učitelj pita i dopusti mu govoriti, javlja se dizanjem ruke. Iz škole izlaze iz klupa po redu, bez guranja ili hodanja po klupama. I ne smiju se zadržavati na ulici igrajući se i vičući.
Treći su dio zapovijedi o vladanju učenika prema učitelju i drugim učenicima.
Učenici trebaju poštovati  svojega učitelja i to pokazivati riječima i djelima. Moraju ga slušati, voljeti i ne komentirati njegove nedostatke, ako ih ima. Na pitanja odgovarati uljudno, a opomene i kazne primiti sa zahvalnošću, bez srdžbe i osvetljivosti. Kada učenik odlazi iz škole, treba zahvaliti učitelju za njegov trud.
Učenici u razredu moraju se voljeti, biti dobri i prijateljski se ponašati, ne smiju zamazati ili namjerno pokvariti predmete i radove niti smije biti uzimanja i krađe. Ne smiju tužiti jedan drugoga iz osvetoljubivosti, niti se smiju rugati nečijim tjelesnim nedostacima. Ne smiju se zadirkivati, tući, čupati i ružno se nazivati. U četvrtom su dijelu upute za opće vladanje. Učenici moraju biti marljivi, pobožni, pristojni u svakoj prilici, pokorni, poslušni. Pri susretu s gospodom već izdaleka skinuti kapu i nakloniti se. Prema svim ljudima trebaju se odnositi pristojno i poslušno. Korisna znanja iz škole trebaju zapamtiti za cijeli život. Ako prekrše te zapovijedi, trebaju biti kažnjeni i, kao dio disciplinskih mjera, u Navuchanya knigi upisani.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je 5_A_224_12-687x1024.jpg
Od Skolnoga Vkrochenya. Školska disciplina…Kažnjavati treba sve prekršaje koji se ponavljaju i nakon učestalog opominjanja i prijetnji, uznemirivanje drugih učenika, nepristojnost i nepokornost prema poglavarima, grijesi prema Bogu, tverdokornost vu zlu.

Školno Vkroćenje (Školska disciplina. Disciplinske mjere koje učitelj može primijeniti prema učenicima koji su prekršili školske zapovijedi o vladanju su: opomene, upozorenja, prijetnje, obećanja i kazne. Prilikom kažnjavanja učitelj mora biti pravičan, s ciljem poboljšanja učenikova vladanja, ne smije kažnjavati u ljutnji. Ne smiju se kažnjavati tjelesni nedostaci i ponašanja koja iz njih proizlaze, prekršaji drugih i nepodopštine izvan škole, osim ako to nije zatraženo od učitelja. Kažnjavati treba sve prekršaje koji se ponavljaju i nakon učestalog opominjanja i prijetnji, uznemirivanje drugih učenika, nepristojnost i nepokornost prema poglavarima, grijesi prema Bogu, tverdokornost vu zlu.
Da ne bi ozlijedili učenike, zabranjeno je kažnjavanje: bičevima od volovske žile, batinama, kožnatim bičevima i prutovima, pljuskanje, tiskanje, udaranje šakama, čupanje za kosu, klečanje i potezanje za uši, i sva sramoćenja s magarećim ušima i krunama.
Dopušteno je tjelesno kažnjavanje manjih učenika šibom, većih učenika tankom paličicom. Dalje je dopušteno uskraćivanje onoga što učenici vole te određena vrsta sramoćenja. Kaže se i da se kazne ne smiju oprostiti zbog plakanja i vriske kažnjenoga, ili ako bi učiteljev ugled bio ugrožen, a da se mogu odgoditi do kraja nastave, dajući učeniku priliku da popravi svoje ponašanje.

U Dodatku su upute za ispitivanje učenika prilikom inspekcije nadređenih ili posjeta ugledne osobe te je dodan dio o vođenju (metodici) lijepoga pisanja. Prilikom inspekcije nadređenih, nakon molitve, prozivke učenika i uvida u imenik, četvrt sata radi se slovkanje, sricanje iz tabele i udžbenika, pola sata ispitivanje iz katekizma, pola sata čitanje i ispitivanje starijih učenika. Potom četvrt sata o školskim zapovijedima, pola sata računanja i pola sata lijepoga pisanja, završno s molitvom. Ova inspekcija može trajati tri sata.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je 6_A_224_13-747x1024.jpg
Vpelivanye od Lepopiszanya. Upute za lijepo pisanje obrazložene su u tri dijela. Prve su pripreme za pisanje – upute za položaj tijela, očiju, ruku i držanje pera. Kao primjer koristi se vizualno nastavno sredstvo Kip pisca, slikovni prikaz položaja tijela i ruku učenika dok lijepo pišu. Slijede opisi o pismu, s jasnim uputama o učenju lijepoga pisanja i držanju pera – od početnih poteza tankih, jajastih, vijugavih i okruglih, za što se koristi Tabla slova (Abecedna tabla), o dužini, širini, slaganju, povezivanju i udaljenosti među slovima.

Metodičke upute za lijepo pisanje čine pripreme za pisanje i upute za položaj tijela, pravilnom držanju pera, učenje lijepoga pisanja i korištenja Table slova (Abecedne table). U Napomeni je navedeno kako detaljne upute za učenje lijepoga pisanja služe učitelju za pripremu, objašnjenje i popravljanje, ali ne da ih u tom obliku od riječi do riječi prenosi učenicima. Rukopis je završen 19. lipnja 1797. godine.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je 7_A_224_14-693x1024.jpg
Zadnja stranica Herovićevog autografa završena s datacijom 19̆ Junij Anno [1]797, u vrijeme kada je Herović završio preparandijalni tečaj za učitelja na Kr. glavnoj narodnoj školi zagrebačkoj, zvanoj i normalka.

Cjeloviti tekst Methodusa J. Herovića transkribiran je i objavljen u Analima za povijest odgoja vol. 14 (2015.), a dostupan je i na: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=260990